ДОКУМЕНТИ І ПОЛОЖЕННЯ КІНОШКОЛИ МИР КІНО

ПОЛОЖЕННЯ
про Кіношколу «Мир кіно»

м. Київ – 2014 р

киношкола мир кино,обучения,курсы,операторское мастерство,студия звукозаписи,основы музыкальной грамоты, основы актерского мастерства,сценарное мастерство,культура и этика,история украинского кино и театра, курсы фотографии

 

І. ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кіношкола «Мир кіно» надалі (Кіношкола) Культорологічного центру Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури надалі (Центр) є добровільною неприбутковою структурою, яку створено для задоволення законних прав та реалізації цілей, зазначених у дійсному Статуті Культурологічного центру.
1.2. Кіношкола створена за рішенням Ради управління Культурологічного центру.
1.3. Кіношкола створена з метою всебічного культурного розвитку молодих людей відповідно до трихотономічної концепції культури, яка полягає у синтезі філософії, мистецтва та науки.
1.4. Кіношкола об’єднує вихованців, учнів і слухачів із різних видів або жанрів мистецтва: музичного,театрального, акторського, хореографічного, фольклорного, образотворчого, кіно -, відео -, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського.
1.5. Кіношкола в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, Статутом Центру, рішеннями Ради управління Центру, а також цим Положенням.
1.6. Кіношкола не є юридичною особою і діє на підставі Положення, затвердженого Радою управління «Культурологічного центру».
1.7. Кіношкола має відособлене майно яке відображається на балансі Центру, зразки якого затверджує Рада управління Культурологічного центру. Кіношкола вправі мати свій прапор, емблему, вимпели та іншу символіку, що підлягає реєстрації від імені Культурологічного центру та обліку в порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.8. Діяльність Кіношколи ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування і законності. Кіношкола вільна у визначенні своєї внутрішньої структури, форм і методів своєї діяльності в рамках, встановлених чинним законодавством.
1.9. Відповідно до чинного законодавства Кіношкола вважається створеною з моменту ухвалення рішення про її створення.
1.10. Навчально-виховний процес у Кіношколі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференції, семінари, курси, читання, вікторини, концерти, репетиції.
1.11. Повна назва Кіношколи: «Мир кіно», скорочена назва: «Кіношкола».
1.12. Діяльність Кіношколи є гласною, а інформація про її програмні документи – загальнодоступною.
II. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КІНОШКОЛИ.
2.1. Кіношкола створена з метою емоційного, фізичного, психологічного, інтелектуального та загальнокультурного розвитку молоді та з метою здійснення театральної і кіно діяльності.
2.2. Для досягнення своєї мети Кіношкола здійснює:
• координацію й організацію творчої діяльності учасників Кіношколи;
• участь у творчих заходах;
• вивчення здобутків театрального та кіномистецтва;
• проведення організаційних та загальних зборів учасників Кіношколи;
• організація систематичних тренувань учасників Кіношколи;
• проведення майстер-класів;
• організація і сприяння проведенню творчих заходів (фестивалів, конкурсів і т.д.);
• створення інформаційних банків даних, що охоплюють сферу інтересів учасників;
• організація поїздок і екскурсій для учасників Кіношколи по Україні та закордонном з метою популяризації діяльності Кіношколи, а також у туристичних і інших суспільно корисних цілях;
• організація театралізованих вистав, показових виступів, рольових ігор;
• організація виставок добутків самодіяльної творчості, пов’язаних з театральним та кіномистецтвом;
• випуск і поширення періодичних і неперіодичних видань, відео та фотоматеріалів, пов’язаних з діяльністю Кіношколи;
• розвиток навичок акторської майстерності та сценічного мистецтва;
• розвиток творчих та інтелектуальних здібностей;
• інші напрямки, що сприяють розвитку театрального та кіномистецтва.
2.3. В інтересах досягнення статутних цілей і завдань Кіношкола вправі:
• укладати від свого імені, за погодженням з Центром, угоди щодо основної діяльності Кіношколи;
• одержувати майнові й немайнові права від свого імені та за погодженням з Центром;
• Кіношкола з метою визначення рівня практичної підготовки учнів і слухачів проводить організаційну роботу в формі конференції, вистави, концерту, змагання та в інших формах.
Кіношкола «МИР КИНО» має право після закінчення навчання в кіношколі видавати учням Свідоцтво недержавного зразка.
ІІІ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА КІНОШКОЛИ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Кіношкола може мати у власності та управлінні кошти та інше майно, надане Культурологічнім Центром, необхідне для здійснення її основної діяльності, і використовувати їх відповідно до законодавства України та Статуту Центру.
3.2. Джерелами надходження коштів та набуття майна Кіношколи є:
• грошові кошти і майно, передані Кіношколі Центром;
• благодійні внески;
• кошти та майно, передані засновниками, членами Центру та державою;
• добровільні та благодійні майнові внески, пожертвування громадян України та іноземців, у тому числі з цільовим призначенням на здійснення конкретних програм Кіношколи;
• кошти та майно, одержані безоплатно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги, в тому числі як гранти від юридичних осіб України та інших країн;
• відрахування від створених Центром у встановленому порядку госпрозрахункових установ, організацій, заснованих підприємств;
• інші надходження, що не заборонені чинним законодавством України.
3.3. Керівник кіношколи здійснює управління майном і коштами Кіношколи в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат і може управляти чи здійснювати окремі функції щодо господарського управління майном і коштами Культурологічного центру в разі доручення на це від Директора Центру.
3.4. Майно та кошти Кіношколи спрямовуються на виконання завдань Кіношколи, та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кіношколи й інші цілі відповідно до чинного законодавства України та Статуту Культурологічного центру.
3.5. Кіношкола не переслідує мети здобуття прибутку; всі доходи Кіношколи спрямовуються на досягнення статутних цілей Культурологічного центру та Кіношколи і не підлягають перерозподілу між членами Центру та Кіношколи.
3.6. Члени Кіношколи не мають прав власності на частку майна, що належить Культурологічному центру та Кіношколі.
ІV. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КІНОШКОЛИ.
4.1. Діяльність Кіношколи припиняється шляхом її реорганізації чи ліквідації. Реорганізація Кіношколи здійснюється за рішенням Ради управління Центру, скликаної на вимогу більшості представників Ради Керівників Кіношколи. В разі реорганізації Кіношколи вносяться відповідні зміни до Положення. Ліквідація Кіношколи здійснюється за рішенням Ради управління Центру відповідно до дійсного Статуту Центру або у порядку, передбаченому законодавством.
4.2. Для ліквідації Радою управління Центру призначається ліквідаційна комісія, що складає ліквідаційний баланс. Майно і кошти Кіношколи, що залишилися після припинення її діяльності, витрачаються з метою, передбаченою дійсним Статутом Центру, і не підлягають розподілу між членами Центру та Кіношколи.
V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ.
5.1. Зміни та доповнення до Положення приймаються Радою Управління Центру.